O SOTO GARI

KO SOTO GARI

KO UCHI GARI

O UCHI GARI

IPPON SEOI NAGE 

MOROTE SEOI NAGE

TAI OTOSHI

UCHI MATA

HARAI GOSHI

HANE GOSHI

ASHI GURUMA

UKI GOSHI

O GOSHI 

JE SOUHAITE AVOIR DES INFORMATIONS SUR VOTRE DOJO